ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2567
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนแสงชูโตช่วงบริเวณ แยกค่ายหลวงถึงแยกเขางูเบิกไพร ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เขาแก่นจันทน์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณวงเวียนถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีฝั่งไปจังหวัดนครปฐม (ทางหลวงหมายเลข ๓๗๖) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตาอบไมโครเวฟ จำนวน ๑ เตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เขาแก่นจันทน์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองห้วยโรงจาก หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/5/2567
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เขาแก่นจันทน์) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
09/5/2567
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณวงเวียนถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีฝั่งไปจังหวัดนครปฐม (ทางหลวงหมายเลข ๓๗๖) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
08/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จำนวน ๔ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/5/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอลฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.60-70) จำนวน 316 ตัน
15/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง และจอรับภาพ LED พร้อมติดตั้ง ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
15/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี (สำนักปลัดฯ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
15/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ - บ้านท่านัด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่านัด เชื่อมตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๓๖๔ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
09/5/2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน จำนวน ๗ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/5/2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/5/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
08/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ห้องผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอำนวย พลับวังกล่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/5/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
02/5/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
02/5/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2567
ประกาศ เรื่องราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
30/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงานยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ 08-416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองห้วยโรงจาก หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๕๔ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/4/2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่ง ผู้ข่วยเหลืองานเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26/4/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
23/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตจาก ป้อมสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลห้วยไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วน่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (สำนักปลัดฯ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/4/2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองห้วยโรงจาก หมู่ที่6 ถึงหมู่ที่7 ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
01/4/2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอำนวย พลับวังกล่ำ หมู่ที่๖ ตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
18/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๔๐ เล่ม เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๓๖๔ ตัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีเเทนตำเเหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/4/2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
10/4/2567
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
10/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล พร้อมเลนส์กล้อง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กันความชื้น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/542
ประกาศ เรื่องราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 54 เครื่อง
05/4/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน จำนวน ๗ ชุด) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/4/3110
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่า มะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ (เรือน ทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/4/2567
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๓๘๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/4/2567
ประกาศ เรื่องราคากลาง โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.60-70) จำนวน 364 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
02/4/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
01/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงเรียนสายธรรมจันทร์ - บ้านท่านัด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่านัด เชื่อมตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/4/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากป้อมสายตรวจตำรวจชุมชนตำบล ห้วยไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/3/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/3/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด)
29/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2567
รายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567
15/3/2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12/3/2567
ประกาศ เรื่องราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน จำนวน 7 ชุด)
28/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก รีตสายบ้านนาคอก หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อสายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง และจอรับภาพ LED พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2567
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/3/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2567
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21/3/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง และจอรับภาพ LED พร้อมติดตั้งห้องประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดราชบุรี
21/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น BP๕๑๐๐DW) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2567
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
06/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่ง น้อย (บ้านไร่ซอย ๙ เชื่อมเขากุลา) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ทต.หินกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๓๘๕ ตัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/3/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
08/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/3/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ (เรือนทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/3/2567
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
07/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๔๒๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/3/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.60-70) จำนวน 385 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding)
05/3/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ราชบุรีเกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เมืองโอ่ง เกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/3/2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (สำนักปลัดฯ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/3/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/3/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
01/3/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/2/2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์ (บริเวณหอนาฬิกา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/2/2567
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (สำนักปลัดฯ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาคอก หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อสายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งน้อย (บ้านไร่ซอย ๙ เชื่อมเขา กุลา) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ทต.หินกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ราชบุรีเกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เมืองโอ่งเกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และโครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
19/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งจอ LED เพื่อ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคลุมสนามฟุตซอล บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/2/2567
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ราชบุรีเกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เมืองโอ่งเกมส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/2/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ. 2567
12/2/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลบริ เวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/2/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/2/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ จำนวน 5 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) จำนวน ๔๒๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/2/2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านข้างหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/2/2567
เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/2/2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐)) จำนวน ๖๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง และ วางระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพโรงยิมเนเซี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/2/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งน้อย (บ้านไร่ซอย ๙ เชื่อมเขา กุลา) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ทต.หินกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๕ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรับปรุงระบบ ภาพสนามกีฬา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพโรงยิมเนเซี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) ๑ รายการ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารโรงยิมเน เซี่ยมจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/1/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25/1/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอลฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.60-70) จำนวน 420 ตัน
25/1/2567
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
24/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลุมสนามฟุตซอลบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี(๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
23/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาพุด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/1/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
18/1/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตจากป้อมสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลห้วยไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/1/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
18/1/2567
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอลฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย ตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ (เรือนทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (สายดอนปืน-หนองตาหลวง) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (สายดอนปืน-หนองตาหลวง) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์ (บริเวณหอนาฬิกา) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิงบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร.๓๙๗๐ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน รหัสพัสดุ ๐๕ ๐๐๔-๕๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2567
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
12/1/2567
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
12/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบขนาดตั้งแต่ ๑๕๕ ซีซี ขึ้นไป แบบ ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2567
ประกาศ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (บัตพลาสติกขาว PVC) จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งจอ LED เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง และวางระบบไฟฟ้า สำหรับ โครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพโรงยิมเนเซี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
09/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/1/2567
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์ (บริเวณหอนาฬิกา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/1/2567
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
09/1/2567
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น C332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/1/2567
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
04/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐)) จำนวน ๖๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัมเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรับปรุงระบบภาพสนามกีฬา สำหรับโครงการ ปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพโรงยิมเนเซี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/1/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/1/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง และวางระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพโรงยิมเนเซี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งจอ LED เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
26/12/2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ)
26/12/2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26/12/2566
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
26/12/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน
26/12/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 10 คัน
26/12/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานประตู จำนวน ๓ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทร์ (บริเวณหอนาฬิกา)
20/12/2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ
19/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอลฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.60-70) จำนวน 600 ตัน
19/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (สายดอนปีน - หนองตาหลวง) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน แบบ IP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2566
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
29/11/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 7 ตัว โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
24/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรี อบจ. ราชบุรี เฟสติวัล ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบล็อกไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ใน ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2566
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชุบรี แห่งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16/11/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/11/2566
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/11/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรี อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-budding)
14/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมวิธีติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจร จำนวน ๑๖ แผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/11/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง (พร้อมฉีดโฟม) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/11/2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรี อบจ. ราชบุรี เฟสติวัล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/11/2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบกราฟฟิก และครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการเทศกาลดนตรี อบจ.เฟสติวัล
02/11/2566
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2566
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2566
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกเเมลงเเละสัวต์รบกวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/3110
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2566
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อรถดับเพลิง (พร้อมฉีดโฟม) จำนวน 1 คัน
30/10/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน)
30/10/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30/10/2566
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30/10/2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24/10/2566
ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 จำนวน 2 ราย
24/10/2566
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24/10/2566
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อรถบดล้อยางขับเคลื่อนในตัว 9 ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
18/10/2566
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18/10/2566
ประกาศโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพราน กิจกรรม “การแสดง แสง สี เสียง เขาช่องพราน Light & Sound” ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
17/10/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12/10/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12/10/2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12/10/2566
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพราน กิจกรรม "การแสดง แสง สี เสียง เขาช่องพราน Light & Sound" ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12/10/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่)
11/10/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/10/2566
ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/10/2566
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
09/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
04/10/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรผู้ช่วยเหลืองานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลกร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี (ฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/3109
ประกาศยกเลิกโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุหวาย-ไทยประจัน หมู่ที่ 4-5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
26/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/3109
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/3109
ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางขับเคลื่อนในตัว ๙ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/9/3109
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
06/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/9/3109
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
31/8/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลทางเข้า สำนักสงฆ์เขาศิลาลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิก โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาไร่เดียว - หนองหญ้ากอง หมู่ที่ 11 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิก โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค่าก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๗ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
28/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง CMS-๒h (Cationic Medium Setting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์และรถเครนเพื่อบรรทุกเรือพอนทูนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์และรถเครนเพื่อบรรทุกเรือพอนทูนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุม สำนักช่าง ชั้น ๑ (อาคาร B) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ๑-๐๐๒๙ บ้านอู่ตะเภา - บ้านท่านัด ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สนามและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้กับรถซ่อมบำรุงผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูปชนิดเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง CRS-๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนสวนดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงลิฟต์โดยสารของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้ช่วยเหลือตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดจ้างรถเทรลเลอร์และรถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
22/8/2566
ประกวดราคาซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรัลปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองต้นไทร - หนองหมู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-idding)
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นลิขสิทธิ์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/8/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง
03/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกล้วย-หนองต้นไทร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566)
27/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลทางเข้าสำนักสงฆ์เขาศิลาลอย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานทะเบียนและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิงบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๑๐ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน)
26/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 คัน
26/7/2566
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/7/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองต้นไทร - หนองหมู หมู่ที่ 8 บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธี
06/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไร่เดียว-หนองหญ้ากอง หมู่ที่11 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคพิชิตฟาร์ม-ท่าเคย หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต สายบ้านนายสังวาล แก้วเกตุ ถึงบ้านนายชูศักดิ์ เกตุมณี หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/7/2566
ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกล้วย - หนองต้นไทร หมู่ที่ 8 บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M๔๕๓U รหัสพัสดุ ๐๘ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองต้นไทร - หนองหมู ม.8 บ้านหนองต้นไทร ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกล้วย - หนองต้นไทร ม.8 บ้านหนองต้นไทร ต.ป่าหวายอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา ม.7 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
15/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ชุดแบตเตอรี่และอะไหล่สำรองสำหรับโดรน จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/6/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/6/2566