สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (แบบสขร.1)