ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)