เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โครงการตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (M๖๖๐๒๐๐๑๐๗๓๕)