คำถามที่พบบ่อย

ให้เสนอโครงการผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เพื่อจัดประชุมประชาคมเพื่อบรรจุแผนโครงการดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จะประสานเพื่อขอโครงการกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี-

หากท่านต้องการทราบหมายเลขติดต่อของหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเปิดดูได้จาก เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวข้อหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000โทร. 032-338-605