ประวัติความเป็นมา

ชื่อ - สกุล นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด 28 สิงหาคม 2500

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ.2532 กำนันตำบลวังมะนาว (แหนบทองคำ) จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทในเครือกาญจนา จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2544 – 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2

พ.ศ.2548 – 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2

พ.ศ.2551  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2562 – 2563  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2562ประธานสโมสร ราชบุรีมิตรผล เอฟ.ซี.พ.ศ.2564 – ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

• ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)

• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

“เชื่อมั่น  มั่นใจ  เราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปด้วยกัน ”

เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตามกรอบอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรี โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอไว้ 6 ด้าน ดังนี้

นโยบายการพัฒนาเร่งด่วน 

1. การพัฒนาพื้นที่เขาแก่นจันทน์ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน และศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี  ให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่จัดกิจกรรม และเป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองราชบุรี เพื่อคืนความสุขให้กับชาวจังหวัดราชบุรี          

2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากของจังหวัดราชบุรี โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทำการเกษตร

นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

     จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารงานภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ได้ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี  ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จในทุกยุทธศาสตร์  โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์  6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยมีการก่อสร้างสะพาน ถนน การขุดลอกคลอง และโครงการบำรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี

– ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี อุดหนุนการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีในภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  และดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopham) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จำนวน 110,000 โดส พร้อมฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวน 55,000 คน  และวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) จำนวน 40,000 โดส  ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ตลอดจนให้การสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเหลือความพิการ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดราชบุรี

– ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งได้มีการสนับสนุนตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

– ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็น “Ratchaburi Smart City”(smart อบจ.) ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน  โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้มีความทันสมัย และปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึง  ได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 

– ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  จัดการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ในการดูแลแม่น้ำลำคลองในจังหวัดให้สะอาด

– ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มีการดำเนินการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ สนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล งานสักการะ    พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง อีกทั้งยังให้ความสำคัญในวันสำคัญต่างๆของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี และพิธีการทางศาสนาต่างๆ