ข้อมูลฝ่ายบริหาร

...
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0971526067
...
นายกาณชาญ รังสีวรรธนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0922626344
...
นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0641351213
...
นายดุสิต จิรภัทรากร
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0814408021
...
นายกฤษณะ พลอยชุม
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
...
นายวรวัฒน์ น้อยโสภา
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
...
นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0944161616
...
นายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0639353359
...
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร 0653052963
...
พล.ต.ต.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย และการบริหารราชการ
โทร 0948796391
2023-06-08