ระเบียบ/กฎหมายน่ารู้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
11/4/2566
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
31/3/2566
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
31/3/2566
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
31/3/2566
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
31/3/2566
กฏหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
20/4/2566
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
29/3/2566
2023-06-08