ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0822492452
...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0822492452
...
นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0979751898
...
นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0941535145
...
นางมาริสา วัยธนวัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0830850424
...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0822492452  
...
นางอภิสรา จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0615416265
...
นายสมเจตน์ วีรไตรกรสกุล
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทร 0922527454
...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 0822492452
...
นางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 0896159569
...
นางสาวณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร 0955396999
...
นายพิชิต เนาวพันธุ์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.รบ.1 (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี)
โทร 0817998941
2023-06-08