สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (แบบสขร.1)