คำแถลงนโยบายนายก

คำแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

——————————-

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้กระผมนายวิวัฒน์  นิติกาญจนา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  นั้น

กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจกระผมพร้อมทีมงาน ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภา  อันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการคือ ขอให้ “เชื่อมั่น มั่นใจ” เราจะขับเคลื่อน “ราชบุรี”ไปด้วยกัน โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองหลักของประเทศในด้านต่าง ๆ ทำให้ชาวราชบุรีอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด  เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๕/๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย   ของรัฐบาล  แผนพัฒนาภาค  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแลพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง ๑๐ อำเภอ ไว้ ๖ ด้าน  ดังนี้

นโยบายการพัฒนาเร่งด่วน

 1. พัฒนาพื้นที่เขาแก่นจันทน์ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน และศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่จัดกิจกรรม และเป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองราชบุรีเพื่อคืนความสุขให้กับชาวจังหวัดราชบุรี
 2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากของจังหวัดราชบุรี   โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค ตลอดจนทำการเกษตร

นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ

 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการเกษตรที่ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น   ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก โดยรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เพื่อไม่ให้จังหวัดราชบุรีเป็นทางผ่านอีกต่อไป
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น  และพัฒนาการบริการและ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ
 4. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ    กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความรู้ ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการออมให้แก่ครอบครัวมากขึ้น
 5. ส่งเสริมการจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ตลาดชุมชนอำเภอ และส่งเสริมให้มีตลาดการค้าชายแดน
 6. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาด
 7. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยง เข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  และมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
 8. พัฒนาระบบนิเวศท้องถิ่น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
 9. ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
 10. สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อประสานแลกเปลี่ยนความรู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกัน             ๒. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

มีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท  ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ     และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง
 2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา
 4. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสร้างศูนย์การแสดงศิลปะ สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โดยการปรับปรุงสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพให้มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัย
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกประเภทเพื่อเป็นศูนย์กลางกีฬาจังหวัดราชบุรี    ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
 6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
 7. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

นโยบายด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ
 3. สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 5. การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 6. สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน
 7. การแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ
 8. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก และ เยาวชนในกลุ่มเสี่ยง
 9. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งในทุกมิติ

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีนโยบายในการคุ้มครอง ดูแลและบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การกำจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและอำเภอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  กำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
 3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน  เยาวชน ภาครัฐและภาคเอกชน   ในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 1. ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการจราจรและการรักษาความเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อการอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง  พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน  ได้อย่างแท้จริง  ดังนี้

 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยจัดหาแหล่งน้ำแบบบูรณาการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 3. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 4. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และอุทกภัย
 5. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ    ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน  เพื่อให้การคมนาคม   และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว  และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่
 6. สนับสนุนด้านเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 7. สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 8. การจัดการและดูแลสถานีขนส่ง เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 9. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด
 10. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 12. ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมการในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  การเสริมสร้างความสมานฉันท์  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ  ตลอดจนสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ดังนี้

 1. ส่งเสริมระบบใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กร  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการพัฒนา    การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
 3. ประสานความร่วมมือกับประชาชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  ผ่านศูนย์ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 5. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์
 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
 8. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี
 9. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 10. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  จะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ  อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

ขอขอบคุณครับ

คำแถลงนโยบายของ

นายวิวัฒน์   นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี