เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ขอประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ค่านิยม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4.มีมาตรการตรวจสอบ หรือแผนการควบคุมภายในกิจการต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร
5.การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การบริหารงานบุคคลดำเนินการตามระเบียบ กฏหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โทร ๐๓๒-๓๓๘-๖๐๑  และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburipao.go.th 
7.กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและอาญาให้ถึงที่สุด และจะลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง