หอเกียรติยศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป) โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้นแบบของ อปท. ที่มีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
Girl in a jacket


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ส่งโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสภาวะวิกฤตแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ในการประกวดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย
Girl in a jacket