สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (แบบสขร.1)