แบบคำร้องเชื่อมทางฝังท่อ

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

คู่มือประชาชน (คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออกในเขตทางหลวงท้องถิ่น)

แบบคำขออนุญาตดำเนินการสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น

แบบคำขออนุญาต-ปักเสา-พาดสาย-วางท่อ-ในเขตทางหลวงท้องถิ่นฯ

แบบก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.ราชบุรี กำหนด (แบบ มฐ - ขอ - อบจ. ๐๑-๒๕๖๓)

แบบขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใด ในเขตทางหลวงท้องถิ่นเพื่อเป็นทาง เข้า-ออก