ข่าวสารงานบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2567
01/3/2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31/1/2567
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 - พ.ศ.2569
29/9/2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2569
30/11/542
ประกาศโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
20/11/2566
การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรม มาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ (4) และ การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566
28/4/2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
20/4/2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12/4/2566
การส่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรมโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
11/4/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
19/3/2566
การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ
15/3/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2566
14/3/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
14/3/2566
ยกเลิกการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
13/3/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/3/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/2/2566
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
28/2/2566
การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรม มาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล
07/3/2566
การจัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/2/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
11/2/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบคคล
11/2/2566
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
10/2/2566
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล "การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ"
28/2/2566
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11/4/2566
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร"
09/2/2566
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
25/4/2566
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
11/4/2566
แผนพัฒนาบุคลากร
09/2/2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
23/1/2566
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
23/1/2566