ข้อบัญญัติ

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17/2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16/2566
11/5/2566
ปฟระกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/4/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็ยรายการใหม่ ครั้งที่ 16/2566
10/5/2566
ประกาศการโฮนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 15/2566
26/4/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 14/2566
25/4/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15/2566
13/3/2566
ประกาศการโฮนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 12/2566
28/2/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 11/2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แครั้งที่ 14/2566
24/2/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2566แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566
20/2/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 12/2566
13/2/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566
02/2/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
25/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566
24/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2566
24/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2566
24/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566
13/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566
13/1/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566
05/1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566
28/12/2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566
16/12/2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566
15/12/2565
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566
15/12/2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566
06/12/2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนเงินฯ ครั้งที่ 3/2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 3/2566)
22/11/2565
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
22/11/2565
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
14/11/2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
09/11/2565
ประกาศการโฮนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
26/10/2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
01/11/2565
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11/11/2565
2023-06-08