การติดตามและประเมินผล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2567)
07/5/2567
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
23/1/2567
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/12/2566
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/12/2566
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 6)พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
01/11/2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ( มิถุนายน - กันยายน 2566 )
18/10/2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2566 )
26/4/2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
16/1/2566
เรื่อง ประกาศรายงานสรุปการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/12/2565
รายงานสรุปการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/12/2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/12/2565
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
31/10/2565