ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รายนามวันที่

1. นางกอบกุล นพอมรบดี

2. นางกอบกุล นพอมรบดี

3. นางกอบกุล นพอมรบดี

4. นายสมศักดิ์ รัตนมุง

5. นายสายัณห์ จังพานิช

6. นายวันชัย ธีระสัตยกุล

7. นายสมศักดิ์ รัตนมุง

8. นายวันชัย ธีระสัตยกุล

9. นายวันชัย ธีระสัตยกุล

10. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

16 ธ.ค. 40 - 20 พ.ย. 41

23 พ.ย. 41- 23 ธ.ค. 42

14 ก.พ. 43 - 17 พ.ย. 43

18 พ.ย. 43 - 4 ม.ค. 45

5 ม.ค. 45 - 9 ม.ค. 46

10 ม.ค. 46 - 4 ก.พ. 47

14 มี.ค. 47 - 13 มี.ค. 51

18 พ.ค. 51 - 30 พ.ค. 54

17 ก.ค. 54 - 26 ต.ค. 63

20 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน


ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รายนาม
วันที่

1. นายสวัสดิ์ จังพานิช

2. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

3. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

4. นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ

5. นายสมศักดิ์ รัตนมุง

6. นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ

7. นายวัชระ สาลีติ๊ด

8. นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์

9. นายวสันต์ เที่ยงตรง

10. นายคณิศร หลวนเกียว

11. นางปียะวรรณ นันทชัยพร

12. นายทองดี สุขเกิด

13. นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล

14. นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์

15. นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์

16. นางสุภัสสร มาบางยาง

17. นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์

18. นายสมคิด อโศกสกุล

19. นายจักรี รัตนารามิก

20. นายยุทธศักดิ์ เจริญทรง

21. นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์

22. นายยุทธศักดิ์ เจริญทรง

23. นายอุดม นิธิเศรษฐทรัพย์

24. นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์

25. นายจักรี รัตนารามิก

26. นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์

16 ธ.ค. 40 - 16 พ.ย. 42

29 พ.ย. 42 - 23 ธ.ค. 42

14 ก.พ.43 - 15 พ.ย.43

17 พ.ย. 43 - 3 ม.ค. 45

4 ม.ค. 45 - 4 ก.พ. 47

28 ก.ค.47 - 27 ก.ค. 48

28 ก.ค.48 - 17 ก.ค.49

18 ก.ค.49 - 15 ก.ค. 50

17 ก.ค.50 - 13 มี.ค.51

24 มิ.ย.51 - 23 มิ.ย. 52

23 มิ.ย.52 - 23 มิ.ย.53

23 มิ.ย. 53 - 11 ส.ค. 54

11 ส.ค. 54 - 17 พ.ค. 55

6 ก.ย. 55 - 18 ก.ย. 56

18 ก.ย. 56 - 4 ต.ค. 56

7 ต.ค. 56 - 8 ต.ค. 57

21ต.ค.57 - 29 มิ.ย.58

3 ก.ค. 58 - 3 ก.ค. 59

8 ก.ค. 59 - 7 ก.ค. 60

12 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

3 ส.ค. 61 - 4 ส.ค. 62

9 ส.ค. 62 - 30 ก.ค. 63

30 ก.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

2 ก.พ.64 - 1 ก.พ.65

15 ก.พ. 65 - 15 ก.พ. 66

21 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน


ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รายนามวันที่

1. นางชุลี  โรจนพานิช

2. นายนพ เปลี่ยนศรี

3. นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์

4. นางสาวสุกี  ศรีสุเทพ

5. นายภูวนารถ สุภาพเพชร

22 ธ.ค.40 - 30 ก.ย.49

1 ก.พ.51 - 1 ต.ค.52

4 ธ.ค.52 - 1 พ.ย.59

1 ส.ค.61 - 21 มิ.ย.64

15 ก.ค.64 - 30 เม.ย.66