ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565) จำนวน 2 โครงการ (E65120018049)