ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมปล่อยนกจำนวน 99 ตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก
ภาพโครงการค่าบอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวมอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอจอมบึง ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อบต.เบิกไพร
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานการพัฒนาต้นแบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบางแพ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ อบต.วัดแก้ว
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอดำเนินสะดวก ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ อบต.แพงพวย
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอวัดเพลง ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ทต.วัดเพลง
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอปากท่อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลปากท่อ
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบ้านโป่ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกระจับ
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอโพธาราม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอเมือง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลหลุมดิน
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบ้านคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570
กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
2023-06-08