ประชุมคณะทำงานร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย

ประชุมคณะทำงานร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย


  • 17/8/2566

กองสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร A