ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566


  • 30/5/2566

วันอังคารที่  30  พฤษภาคม  2566  เวลา  14.00 น.

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ชั้น 4  อาคาร B

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ครั้งที่ 4/2565   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-     พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่  4        เรื่องอื่น ๆ