องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567


  • 06/6/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงจัดให้มีการอบรมในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโซล่าร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโฮเทลวิศมาราชบุรี โดย
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้
????ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการบรรยาย
????ผศ.พิเศษ ดร.จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิด และเข้ารับการอบรม โดยมี
????นายธีรเณศ แสงแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567