กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช

กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช


  • 19/5/2566

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลองลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อตัดสินการประกวดคลองตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช) ดังนี้

1. คลองลัดพลี ทต.ดำเนินสะดวก 

2. คลองประชาเจริญ ทต.ศรีดอนไผ่

3. คลองหนองบางงู ทต.เจ็ดเสมียน

4. คลองแควอ้อม อบต.เกาะศาลพระ