วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวมอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวมอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  • 03/2/2566