องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570


  • 16/5/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดย
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
????ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผศ.พิเศษ ดร.จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ประธานและผู้แทนคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอต่าง ๆ
????ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้