หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร"

ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ อบจ. โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2562
30/11/542
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล หมวด 4 การสรรหาบุคคล
30/11/542