การจัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการจัดทำโครงการ "การปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"
24/2/2566
รายงานผลการจัดทำโครงการ "การเสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลวส่งเสริมสุขภาพตำบล"
24/2/2566
รายงานผลการจัดทำโครงการ "การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ให้แก่บุคลา กรโรงพยาบาลวส่งเสริมสุขภาพตำบล"
24/2/2566
รายงานผลการจัดทำโครงการ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-branding โรงพยาบาลวส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด"
24/2/2566