หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ อบจ.
30/11/542
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ.
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ อบจ.โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ และการให้ไปศึกษา อบรม
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ อบจ.โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ และการให้ไปศึกษา อบรม
30/11/542
แผนพัฒนาบุคลากรอบจ.ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564-2566
30/11/542