หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
30/11/542
Download File
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
30/11/542
ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง
30/11/542
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัง
30/11/542
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
30/11/542
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
30/11/542
การบรรจุและแต่งตั้ง
30/11/542
Download File
30/11/542