การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ

การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ
02/3/2566
คำสั่งแต่ง
02/3/2566
สรุปรายงานการเปิดตู้รับความคิดเห็นฯ
02/3/2566
การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรม มาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ (4)
27/4/2566
สรุปรายงานการเปิดตู้รับความคิดเห็นฯ
28/4/2566
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
30/11/542