หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล "การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ"

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 - หมวด 9)
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
30/11/542
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์ การพิจารณาอุธรณ์ ฯ 2558
30/11/542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ฯ พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.ก.จ ราชบุรี วินัย ฉบับที่ 2 ปี 2562
30/11/542
16.ประกาศ ก.ก.จ ราชบุรี วินัย ฉบับที่ 3 ปี 2563
30/11/542
ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 - หมวด 9)
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
30/11/542
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์ การพิจารณาอุธรณ์ ฯ 2558
30/11/542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ฯ พ.ศ.2561
30/11/542
ประกาศ ก.ก.จ ราชบุรี วินัย ฉบับที่ 2 ปี 2562
30/11/542
16.ประกาศ ก.ก.จ ราชบุรี วินัย ฉบับที่ 3 ปี 2563
30/11/542
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรรีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี (เงินโบนัส)
30/11/542