หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ อบจ. ฉบับที่ 2 2563
30/11/542
ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
30/11/542
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินข้าราชการครู อบจ. 2562
30/11/542
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
30/11/542
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565
07/1/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/11/542
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/11/542
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/11/542
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/11/542
หลักเกณเกี่ยวกับปนะเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
30/11/542
Download File
30/11/542
Download File
30/11/542
Download File
30/11/542
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
01/5/2566