ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองสาธารณสุข

...
นางสาวณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
...
นางสาวนรัชย์ธรณ์ สุวรรณภารต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
...
นางสาวอรวรรณ วงค์สกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
...
นางกนกวรรณ ศรีชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป