ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองการศึกษา

...
นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
...
นางสาวยุวดี บุตรแพ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
...
นางกนกรัตน์ พุทธนิมิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม