ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองการศึกษา

...
นายทรงวุฒิ รักษา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 032338605 ต่อ 7
...
นางสาวยุวดี บุตรแพ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
...
นางกนกรัตน์ พุทธนิมิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม