องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • 15/5/2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ การเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร B โดย
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย
????นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผศ.พิเศษ ดร.จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
????หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการและรับฟังการอบรมในครั้งนี้ โดยมี
????รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล อาจารย์ประจำภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง