โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น


  • 29/11/2565
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น
29/11/2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน อำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
20/4/2566