โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น


  • 27/10/2565
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น
27/10/2565
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น
20/4/2566