คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐