คู่มือประชาชน การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

คู่มือประชาชน การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
15/2/2566