#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

26/9/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคิรีขันธ์นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 2 นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกฤษณะ พลอยชุม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวรวัฒน์ น้อยโสภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชาคริสณ์ กรปัญญากุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้

18/9/2566

ประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี

กองสาธารณสุข จัดประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมข้อมูลบูรณาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

08/9/2566

ธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัช

กองสาธารณสุข จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย ระหว่าง องการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทานและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 12 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวและประชุมหารือแนวทางแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ที่คลองบางสองร้อยไหลผ่าน ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

28/9/2566

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Sm

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023)ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Link :: Thailand Smart City Expo 2023

27/9/2566

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

21/9/2566

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับผู้มีทักษะ

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
28/9/2566

หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส

     หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส หมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกแห่งอำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ด้วยพื้นที่ของหมู่ ...

#
05/7/2565

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

“สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง” ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่ ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร