ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 425,600.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 พฤศจิกายน 2561
  เป็นเงิน 429,075.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 หหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  4.2
  4.3
 
  เอกสารแนบ
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf01_91_1544102452.pdf

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 นางรศริน ไตรศุภโชค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  5.2 นางสาวรักษิณา สุ่นสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
  5.3 สิบเอกอภิชัย เฉานา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน