อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 166 คน
เมื่อวาน 174 คน
เดือนนี้ 10,464 คน
ปีนี้ 51,104 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :: ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2562
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 29 สิงหาคม 2562
อ่านข่าวนี้ : 239 ครั้ง


เนื้อหา :

      ด้วยในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Local Performance Assessmant : LPA) ประจำปี 2562 ในภาพรวม อบจ.ได้คะแนนประเมิน
 ร้อยละ  83.12
และเมื่อแยกเป็นรายด้านได้คะแนนในแต่ละด้านตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.1/2065 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2562 ดังนี้
 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้ร้อยละ 83.57
 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ ได้ร้อยละ 78.22
 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 82.35
 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 80.36
 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 86.15ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1567054205.PDF

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601