อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 171 คน
เมื่อวาน 264 คน
เดือนนี้ 3,947 คน
ปีนี้ 47,463 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> เอกสารราชการ

เอกสารราชการ
หนังสือราชการ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  ชื่อไฟล์ดาวโหลด ดาวโหลด
1.ประกาศ.pdf 138
2.ปก.pdf 102
3.เหตุผลและความจำเป็น.pdf 129
4.สารบัญ.pdf 98
5.บัญชีสรุป_ผ07.pdf 108
6.1แผนงานการศึกษา_.pdf 112
6.2แผนงานการสาธารณสุข_.pdf 98
6.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf 92
6.4แผนงานบริหารงานทั่วไป.pdf 97
6.5แผนงานการศึกษา.pdf 97
6.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 131
6.7แผนงานการพาณิชย์.pdf 88
7.1แผนงานสาธารณสุข_.pdf 125
8.1_แผนงานเคหะ.pdf 107
8.2_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรม_และนันทนาการ.pdf 93
8.3_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..pdf 106
8.4_แผนงานการเกษตร...pdf 96
8.5_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรมและนันทนการ.pdf 92
8.6_การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.pdf 98
8.7_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf 97
9.1_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 126
10.1_ผ08_รวมทุกกอง_.pdf 110
1.แผนที่ปากท่อ_จอมบึง_สวนผึ้ง.pdf 96
2.แผนที่โพธาราม_บ้านโป่ง_ดำเนิน.pdf 81
3.แผนที่บางแพ_เมือง.pdf 99


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601