อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 242 คน
เมื่อวาน 263 คน
เดือนนี้ 4,870 คน
ปีนี้ 70,827 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> เอกสารราชการ

เอกสารราชการ
หนังสือราชการ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  ชื่อไฟล์ดาวโหลด ดาวโหลด
1.ประกาศ.pdf 170
2.ปก.pdf 134
3.เหตุผลและความจำเป็น.pdf 157
4.สารบัญ.pdf 122
5.บัญชีสรุป_ผ07.pdf 130
6.1แผนงานการศึกษา_.pdf 133
6.2แผนงานการสาธารณสุข_.pdf 123
6.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf 114
6.4แผนงานบริหารงานทั่วไป.pdf 125
6.5แผนงานการศึกษา.pdf 121
6.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 183
6.7แผนงานการพาณิชย์.pdf 118
7.1แผนงานสาธารณสุข_.pdf 154
8.1_แผนงานเคหะ.pdf 154
8.2_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรม_และนันทนาการ.pdf 118
8.3_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..pdf 152
8.4_แผนงานการเกษตร...pdf 120
8.5_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรมและนันทนการ.pdf 115
8.6_การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.pdf 122
8.7_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf 120
9.1_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 189
10.1_ผ08_รวมทุกกอง_.pdf 135
1.แผนที่ปากท่อ_จอมบึง_สวนผึ้ง.pdf 124
2.แผนที่โพธาราม_บ้านโป่ง_ดำเนิน.pdf 104
3.แผนที่บางแพ_เมือง.pdf 137


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601