อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 433 คน
เมื่อวาน 626 คน
เดือนนี้ 14,979 คน
ปีนี้ 125,091 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

 2. จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 5. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 26 เมตร สาย รบ 4043 บ้านห้วยม่วง?บ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ 3?6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย)

 6. บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 1-0027 สายบ้านทุ่งกระถิน-บ้านด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 7. บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1-0035 สายบ้านแก้มอ้น-บ้านทุ่งเขาหลวง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 8. บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0037 สายบ้านรางม่วง ? บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 9. บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 - 0036 สายบ้านลำพระ - บ้านหนองจอก ตำบลบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 10. เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายท้าวอู่ทอง ช่วงหมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 11. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกใหม่-เขารัง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 12. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนแร่ -เขาถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 13. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง

 14. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง

 15. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 16. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


ประกาศราคากลาง
 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. จ้างพิมพ์แบบประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. จ้างปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล B๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างจัดทำอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เคร่ื่องจักรกล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์โคมัตสุ ต ๑๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. จ้างจัดทำป้ายสำหรับใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0014 สายบ้านอ่างทอง - บ้านท่าช้าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0007 สายบ้านชัฎป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลท่าเคย อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0009 สายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 18. จ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 22. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 23. ซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 25. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 28. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 29. จ้างจ้างพิมพ์รายงนผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ ๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 31. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) จำนวน 22,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 32. ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 33. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0037 สายบ้านรางม่วง - บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 - 0036 สายบ้านลำพระ - บ้านหนองจอก ตำบลบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1-0035 สายบ้านแก้มอ้น - บ้านทุ่งเขาหลวง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0034 สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาช้าง ตำบลดอนทราย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0034 สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาช้าง ตำบลดอนทราย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเชิญชวน
 1. ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0014 สายบ้านอ่างทอง - บ้านท่าช้าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0007 สายบ้านชัฎป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลท่าเคย อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0009 สายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 9. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. จ้างพิมพ์แบบประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล B๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เบนซิน) จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. จ้างปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางเสด็จบริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. จ้างจัดทำอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. เช่ารถสุขาเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M420U จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 16. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เคร่ื่องจักรกล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. เช่าเต็นท์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์โคมัตสุ ต ๑๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มในวันรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. จ้างจัดทำป้ายสำหรับใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 22. ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. เช่าเต็นท์ เครื่องเสียงและเวที สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ?ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25. เช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. จ้างรื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. จ้างดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารยี่ห้อ TORIN รุ่น AC-VVVF ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 28. จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29. เช่ารายงานขอความเห็นชอบเช่าเวที พร้อมตกแต่งสถานที่ เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน เพื่อใช้ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30. เช่าจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย LED เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดเพื่อใช้ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 31. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 32. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 33. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 34. จ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 35. จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย ให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 36. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 37. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 38. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 39. จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 40. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทยให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 41. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 42. จ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลา เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 43. เช่าเวที พร้อมตกแต่งสถานที่ เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน และเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 44. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 45. จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 46. จ้างเก็บสิ่งปฏิกูลและดูดส้วมในบ่อเกรอะ-บ่อซึมของอาคารต่างๆที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 47. จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เส้นทางถนนสายคฑาธร ถนนเลี่ยงเมือง แยกดอนแจง และถนนเลี่ยงเมือง แยกดอนแจง (ฝั่งตรงข้ามตลาดเมืองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 48. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 49. ซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 50. จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 51. จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 52. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 53. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 54. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 55. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 56. จ้างถ่ายเอกสารทำปกพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 57. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์หัก - หมู่ที่ 2 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 58. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลอง ร.8 ขวา-แม่กลอง (ฝั่งซ้าย) ถนนเลียบคลองอู่เรือ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 59. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเหมืองหลังป่า หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 60. จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 61. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด CCTV ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 62. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 63. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 64. จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 65. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 66. ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวิดีโอระบบดิจิตอลและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 67. จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 68. ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 69. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 70. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (๑) ชั้น ๒๖ ที่นั่ง สำหรับใช้อบรมหลักสูตร เตรียมพร้อมข้อมูลสมัครรับเลือกตั้งฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 71. จ้างจ้างพิมพ์รายงนผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ ๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 72. ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 73. จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 74. จ้างถ่ายภาพและวีดีโอมุมสูง ผลิตวีดีทัศน์พร้อมเสียงบรรยายประกอบ และสำเนาแผ่นวีดีทัศน์แบบดีวีดีพร้อมทำปกวีดีทัศน์รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ 9 (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 - 16 กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 75. ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 76. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) จำนวน 22,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 77. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 78. จ้างจัดทำอาหารกล่อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 79. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 80. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 81. ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย พร้อมน้ำแข็งยูนิต เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 82. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 83. เช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 84. จ้างประดับตกแต่งเวที เพื่อใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 85. ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 86. ซื้อวัสดุโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601